India : Vijaya Dashami (Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Delhi, Andhra Pradesh)