India: Makara Sankranti/Pongal (Karnataka, Tamil Nadu)