India : Maha Shivarathri (Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Delhi, Andhra Pradesh)